SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Lõi lọc đường ống Sotras

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 9055192, AFC 570, 7211650010, 048155002, FM 0095CC, 095 CF, 091328

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9759

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 9055194, AFC 750, 7211850010, 048156002, FM 0125CC, 125 CF, 091329

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9763

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 9055195, AFC 990, 7210730010, 048157002, FM 0165CC, 165 CF, 091330

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9767

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 2258290000, AEFC60, APFC60, 223061, 223181, 1617719201, FMO10, 15901370, FX009B, 7212590010, HFE01M, 06050M

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9621

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 2258290001, AHFC60, 223070, 223191, F005S, 1617719202, FMM10, 15901460, FX009C, 7212680010, HFE01S, 06050S

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9623

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 2258290002, ACFC60, 223090, 223211, F005A, 1617719203, FCA10, 7212770010, HFE01A, 06050A

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9620

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 2258290004, AEFC80, APFC80, 223062, 223182, F007M, 1617719206, FMO13, 7212600010, HFE02M, 07050M

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9625

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 2258290005, AHFC80, 223071, 223192, F007S, 1617719207, FMM13, 7212690010, HFE02S, 07050S

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9627

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 2258290006, ACFC80, 223091, 223212, F007A, 1617719208, FCA13, 7212780010, HFE02A, 07050A

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9624

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 2258290007, AQFC80, 223052, 223172, F007P, 1617719210, FPRO13, 7212510010, HFE02P, 07050P

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9626

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 2258290010, ACFC120, 223092, 223213, F010A, 1617719213, FCA20, 7212790010, HFE03A, 14050A

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9632

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 2258290012, AEFC200, APFC200, 223065, 223184, F018M, 1617719216, FMO33, 7212620010, HFE04M, 12075M, 2258290012

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9629

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 2258290013, AHFC200, 223073, 223194, F018S, 1617719217, FMM33, 7212710010, HFE04S, 12075S, 2258290013

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9631

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 2258290014, ACFC200, 223093, 223214, F018A, 1617719218, FCA33, 7212800010, HFE04A, 12075A, 2258290014

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9628

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 2258290015, AQFC200, 223054, 223174, F018P, 1617719220, FPRO33, 7212530010, HFE04P, 12075P

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9630

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 2258290016, AEFC340, APFC340, 223066, 223185, F030M, FMO60, 7212630010, HFE05M, 22075M

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9637

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 2258290017, AHFC340, 223074, 223195, F030S, 1617719223, FMM60, 7212720010, HFE05S, 22075S

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9639

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 2258290018, ACFC340, 223094, 223215, F030A, 1617719223, FCA60, 7212810010, HFE05A, 22075A

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9636

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 2258290019, AQFC340, 223055, 223175, F030P, 1617719225, FPRO60, 7212540010, HFE05P, 22075P

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9638

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • Công ty máy nén khí Hợp Nhất chuyên cung cấp phụ tùng thay thế tương đương cho hầu hết các loại máy nén khí như: Abac, Alup, Alascopco, Boge, Champion, Compair, Gardner Denver, Hitachi, Ingersoll Rand, Kaeser, Kobelco, Mitsuiseiki, Puma, Fusheng, Hanbel, Yujin - Micos, Hansin …

  Mã số: 2258290020, AEFC510, APFC510, 223067, 223186, F047M, 1617719226, FMO85, 7212640010, HFE06M, 32075M

  Liên hệ: 0989508177

  Mã số: SM9641

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM